Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 04/08/2022

1. Algemeen

Damen Consulting is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Damen Consulting van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Damen Consulting. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Damen Consulting.

2. Duur en beëindiging

Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, is steeds mogelijk, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde prestaties, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 30 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de bestelling.

3. Prijzen

De offertes hebben een geldingsduur van 30 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door Damen Consulting meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 18 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.

4. Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door Damen Consulting opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Damen Consulting en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 12 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

5. Levering van software

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Damen Consulting voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door Damen Consulting wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van Damen Consulting leiden. Geen enkele overeenkomst met Damen Consulting brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. Damen Consulting of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software. De klant is ervan op de hoogte dat de kleur op een digitale afbeelding, in beperkte mate kan afwijken van de werkelijkheid. De klant zal de conformiteit dan ook controleren tijdens de periode van herroeping. Buiten deze mogelijkheid kunnen afwijkingen met de digitale afbeelding, nooit reden zijn voor ontbinding, beëindiging of schadevergoeding. De onderneming is in dit geval niet verplicht teruggezonden goederen aan te nemen, noch om de betaalde aankoopprijs terug te betalen;

Wijzigingen aan de softwareop vraag van de klant worden per uur gefactureerd aan €75 exclusief BTW of een andere overeengekomen bedrag. Dit gaat over aanpassingen die buiten de originele overeenkomst vallen. Er kan ook op voorhand een vaste prijs bekomen worden voor aanpassingen.

6. Registratie van domeinnamen

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de VZW DNS Belgium). De klant heeft kennisgenomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van Damen Consulting onder de URL www.damen.pro, en verklaart dat Damen Consulting hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden.

Damen Consulting draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het te kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz... De klant zal Damen Consulting telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

7. Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Damen Consulting of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreuk makende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door Damen Consulting. Op eerste verzoek van Damen Consulting zal de klant Damen Consulting hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Damen Consulting die hiermee verband houdt. Het gebruik van sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door Damen Consulting ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van Damen Consulting alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van Damen Consulting te claimen. Zo laat Damen Consulting geen inhoud toe welke strijdig is met de wetgeving, openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van Damen Consulting activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

8. Jaarlijkse webhosting (hostingpack )

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met url www.damen.pro evenals op de bestelbon inzake de webhosting.

9. Inhoud van de website

De klant is alleen en volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij online zet of vraagt om on line te zetten. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren. Mogelijke voorbeelden van reglementen zijn: gedragscode, bescherming van het privé-leven, respect voor intellectuele eigendomsrechten, etc. De klant garandeert dat derden geen rechten kunnen laten gelden op de gegevens en het materieel dat ter beschikking van Damen Consulting gesteld wordt. De klant beschermt Damen Consulting tegen alle aanspraken van derden op of in verband met de inhoud van de website. De klant vergoedt Damen Consulting voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is.

Offline zetten van de website Damen Consulting kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele website tijdelijk of definitief offline te zetten, indien hij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De klant ziet af van eender welke schadevergoeding in geval Damen Consulting hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening, zoals beschreven in dit artikel, ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling. Verandering van provider

Indien de klant van provider verandert of, in het algemeen beroep doet op een derde, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige standaardsoftware om de site goed te laten functioneren.

10. Aansprakelijkheid

In geen geval is Damen Consulting aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Damen Consulting kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Damen Consulting netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Damen Consulting. Damen Consulting zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Damen Consulting gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Damen Consulting volgens of in verband met een met Damen Consulting gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant om een back-up te nemen van alle data op zijn systemen voor Damen Consulting haar dienstverlening aanvat en tijdens de periode dat Damen Consulting haar diensten aanbiedt. Damen Consulting kan met andere woorden nooit aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van eender welke soort data van de klant en evenmin voor eender welke gevolgschade die het verlies van data met zich zou meebrengen. Het begrip ‘data’ is ruim te interpreteren en omvat tevens e-mails, software, en alle aanhorigheden daarbij. Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Damen Consulting verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen Damen Consulting van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, epidemie, pandemie, zowel bij Damen Consulting als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

11. Auteursrecht & Recht tot reproductie - Namaak

Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de klant aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de klant over het grafisch reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart Damen Consulting bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht op reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien voor de uitvoering van de opdracht de klant digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert, beschermt de klant de Damen Consulting specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software. Damen Consulting is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de klant is aansprakelijk.

Damen Consulting doet voor het verlenen van haar producten en diensten beroep op derden. In geen geval kan Damen Consulting aansprakelijk worden gesteld wanneer deze derden eenzijdig besluiten om de geleverde producten of diensten niet meer te ondersteunen. Op dat moment vervalt elke garantie die Damen Consulting verstrekte aan haar klanten. In voorkomend geval zal Damen Consulting een passend alternatief voorstellen. Bij het gebruik maken van deze derden is Damen Consulting onderworpen aan de mogelijkheden, service voorwaarden, algemene voorwaarden en back-up beleid van deze derden. Op haar beurt maakt Damen Consulting de service voorwaarden, algemene voorwaarden en back-up beleid van deze derden over aan de klant die erkent ze ontvangen en gelezen te hebben en er expliciet mee akkoord gaat. Hetzelfde geldt wanneer er beroep wordt gedaan op algemene of cloud software van derden. De klant aanvaardt bovendien dat Damen Consulting op geen enkele wijze aansprakelijk kan gesteld worden voor gebreken of andere fouten in de software van deze derden. In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van Damen Consulting zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van Damen Consulting, zijn personeel of onderaannemers. Damen Consulting is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiende uit : • elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud van de site door derden en/of door de klant, hierin begrepen daden van hackers; • elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde informatie en gegevens; • het gebruik van hyperlinks die de rechten van derden schaden; Damen Consulting is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de klant bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van Damen Consulting is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract (uitgezonderd hosting), d.w.z. het bedrag dat de klant betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de klant uitgevoerd zou zijn. • het niet-beschikbaar zijn van e-mail door de fout van de provider. Verwerking van persoonsgegevens Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/ of het gerechtvaardigd belang van onze firma. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan onze firma om zijn persoonsgegevens te gebruiken. De verwerkingsverantwoordelijke is Stijn Damen, met maatschappelijke zetel te Claesstraat 21 te 2930 Brasschaat, ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0742.616.756. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/ of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan onze firma bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan onze firma heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van derden en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst onze firma uitdrukkelijk naar de Privacy verklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website www.damen.pro. De opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.

12. Varia

Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Damen Consulting voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Damen Consulting. Indien een bepaling van een met Damen Consulting gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan Damen Consulting worden meegedeeld. De klant kan zich niet verzetten tegen een vermelding van de naam van Damen Consulting op een geschikte plaats op de website, tezamen met een hyperlink. Damen Consulting mag tevens de naam van de klant vermelden in een lijst van klanten die hun website door Damen Consulting lieten creëren. Deze lijst kan een commercieel doel dienen of kan ter informatie aan derden gegeven worden.

13. Indexering

De partijen bepalen uitdrukkelijk dat de contractprijs gebonden is aan de wijzigingen van de index der consumptieprijzen. De basisindex is die van de maand waarin het contract ondertekend is. De nieuwe index wordt bepaald op 1 januari van elk volgend jaar. Op de verjaardag van de datum van het contract wordt de prijs aangepast volgens de onder vermelde formule: Contractprijs = ( oude contractprijs x nieuwe index ) gedeeld door de basisindex.

14. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Damen Consulting en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Damen Consulting of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Damen Consulting de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van Damen Consulting of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. Damen Consulting staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Damen Consulting geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

15. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.

Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. Uitdrukkelijk arbitragebeding Op alle overeenkomsten gesloten met Damen Consulting is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.